;22 532 71 92  22 532 71 94

Programy i projekty

Stawiamy na długofalowe programy, angażujące do działania różne grupy społeczne. Chcąc uruchomić potencjał drzemiący w ludziach, szczególną wagę poświęcamy szerzeniu wiedzy proekologicznej i prozdrowotnej. Przewodnią ideą naszych projektów jest rozbudzenie wśród uczestników świadomości problemów cywilizacyjnych trapiących współczesnych ludzi, która może zaowocować wprowadzeniem trwałych zmian w ich życiu.

Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie po zdrowie”, proekologiczny „Ekologia” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku.

W ramach każdego programu prowadzimy projekty, które są skonstruowane  według podobnego schematu:

 • Komunikujemy się z uczestnikami poprzez platformy internetowe, dedykowane konkretnym projektom. -
 • W etapie przygotowań uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą tematu konkursu i prezentują ją możliwie szerokiej publiczności
 • Kreatywne zadania konkursowe, zróżnicowane w zależności od tematyki projektu, pozwalają wykorzystać zdobyte informacje w praktyce.
 • Wartościowe nagrody i element rywalizacji motywują uczestników do pełnego zaangażowania w projekt.
 • Prace, bądź raporty z realizowanych zadań, są oceniane przez Jury, składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.

Realizowanym programom edukacyjnym towarzyszą działania medialne i kampanie społeczne, zakrojone na szeroką skalę. Projekty Fundacji wspierane są również przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne i ochronę środowiska – w tym: ministerstwa, państwowe ośrodki edukacyjne i przychodnie zdrowia.

Realizowane aktualnie przez Fundację BOŚ programy i projekty

EKOLOGIA

Program Postaw na Słońce – edycja 2. konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • konkurs badawczy w zakresie OZE – projekt obejmujący edukację na temat technologii prosumenckich i korzyści wynikających z ich zastosowania. Szkolne zespoły konkursowe wykonują prosty audyt energetyczny, dobierają panele fotowoltaiczne oraz prowadzą promocję OZE w szkole i regionie (konferencje, akcje, happeningi skierowane do dorosłych).
 • konkurs filmowy FILMEKO – filmy promujące OZE wykonane przez uczniów

Portal www.postawnaslonce.pl – portal zawierający m.in.:

 • bazę wiedzy o mikroinstalacjach OZE – regulacje prawne, opis technologii i korzyści z ich instalacji w budynkach mieszkalnych, filmy pokazujące jak działają instalacje
 • narzędzia pozwalające na wyliczenie zużycia energii i dobranie wielkości instalacji fotowoltaicznych
 • narzędzia pozwalające na wyliczenie korzyści finansowych z zastosowania mikroinstalacji OZE
 • kalkulatory emisji i kompensacji CO2
 • kalkulatory zużycia energii dla budynków indywidulanych oraz budynków użyteczności publicznej (np. szkół)
 • narzędzia do zarządzania konkursami i wspierania działań uczestników konkursów realizowanych w ramach programów

Zielona Ławeczka – edycja 2. konkursu dla mieszkańców osiedli, samorządów lokalnych i wspólnot mieszkaniowych obejmującego tworzenie przez zespoły sąsiedzkie zielonych miejsc na osiedlach. Celem konkursu jest zazielenianie przestrzeni miejskich i jednocześnie budowanie relacji międzysąsiedzkich

#Brudno Tu – kontynuacja akcji obywatelskiej na rzecz likwidacji „dzikich wysypisk” wraz z kampanią medialną: portal www, mapa zgłoszonych dzikich wysypisk, interwencje w samorządach lokalnych. Utrzymywanie serwisu www.brudnotu.fundacjabos.pl 

PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

AKTYWNIE PO ZDROWIE

Czas na zdrowie

 • edycja 5 konkursu obejmującego organizację przez zespoły szkolne ze szkół wszystkich typów w całej Polsce festynów zdrowia. W ramach festynów organizowane są pokazy filmów edukacyjnych, ekologiczny poczęstunek, zajęcia sportowe dla rodzin
 • udostępnienie szkołom uczestniczącym w programie filmów promujących zdrowy styl życia zrealizowanych na zamówienie Fundacji – cykl ŚMIETNIK W MOJEJ GŁOWIE

Zdrowo jem, więcej wiem – program edukacyjny obejmujący m.in.:

 • całoroczny konkurs dla uczniów klas 0-III – 6. edycja 2015/2016. Do obecnej edycji zgłoszono 858 zespołów szkolnych
 • konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji (wpisujący się w podstawy programowe nauczania początkowego) na temat zdrowego odżywiania – edycja 2.
 • udostępnienie wydanych przez Fundację BOŚ plakatów przedstawiających Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (z logo Fundacji)

KAMPANIE SPOŁECZNE REALIZOWANE POPRZEZ PORTALE www

Kampanie podstawowe z udziałem mediów realizowane są po uruchomieniu programu. Kampanie kontynuowane są na stronach portali utrzymywanych dla programów.

www.aktywniepozdrowie.pl – jeden z największych portali poświęconych zdrowemu trybowi życia, w nim m.in.:

 • baza wiedzy zawierająca informacje o zdrowym trybie życia (artykuły, wskazówki, filmy, słowniczek pojęć związanych z tematyką portalu oraz kampaniami realizowanymi w latach poprzednich)
 • piramida zdrowia – zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • diety – pakiety różnego typu diet z opcjami dla różnych grup odbiorców przygotowane dla Fundacji przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz diety w rytmie fit – pakiet diet dla całej rodziny zbilansowany pod kątem potrzeb odżywczych i energetycznych i energetycznych
 • kalkulator zdrowia dziecka – ankiety dla rodziców pozwalająca na ocenę jadłospisu dzieci
 • kreator dobrego smaku – narzędzie do planowania jadłospisu w stołówkach szkolnych
 • higieniczna kuchnia – jak uniknąć niebezpieczeństw w kuchni: informacje dotyczące prawidłowego przechowywania oraz obróbki żywności w domu wraz ze zbiorem wskazówek dot. higieny w kuchni
 • książka kucharska zawierająca przepisy oraz propozycje zestawów na poszczególne posiłki
 • zestaw ćwiczeń dla każdego przygotowany na potrzeby Fundacji przez Mariolę Bojarską-Ferenc
 • narzędzia do wsparcia i zarządzania konkursami realizowanymi w ramach Programu

www.sklepiki.fundacjabos.pl

 • dobre praktyki dla prowadzących sklepiki szkolne
 • produkty polecane i niepolecane dla sklepików szkolnych

www.zdrowojem.fundacjabos.pl

 • materiały dydaktyczne (w tym bank scenariuszy) dot. prowadzenia zajęć lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w klasach 0-III dla nauczycieli (wpisujące się podstawę programową MEN) oraz materiały dydaktyczne dla rodziców
 • materiały merytoryczne pogłębiające wiedzę nauczycieli w zakresie zasad zdrowego trybu życia
 • narzędzia wspierające zarządzanie projektem i współpracą z uczestnikami projektu – średnio w edycji bierze udział około 1000 nauczycieli i 20 tys. uczniów

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW W AKCJE FILANTROPIJNE I SPOŁECZNE

Popularyzacja działań Fundacji wśród pracowników Banku

 • Zielone strony – magazyn Fundacji – w wersji papierowej i elektronicznej
 • informacje o Fundacji w ramach szkolenia nowozatrudnionych pracowników Banku

Pomagam Cały Rok – akcja filantropijna typu payroll – zbieranie funduszy na wsparcie pracowników Banku w trudnej sytuacji życiowej:

 • pracownicy Banku – od 2014 r.
 • Pracownicy Domu Maklerskiego – od stycznia 2016 r.

Mikrodotacje 2015 edycja jesień – kontynuacja kolejnej, dziewiątej edycji finansowania inicjatyw prospołecznych, organizowanych przez zespoły wolontariuszy-pracowników Banku (ogółem w 2015 r. zgłoszono 19 projektów, 10 zakwalifikowano dotychczas do realizacji). W przygotowaniu edycja wiosna 2016.

Do góry